Avís legal

Aquest és un espai compromès amb la defensa dels drets d'usuaris i clients. En aquest avís legal trobaràs tota la informació sobre el responsablede aquest web i les condicions generals d'ús que s'apliquen a l'navegar per www.abelmolinabogado.com.

Dades de l'Responsable del web:

● Identitat de l'Responsable: ABEL MOLINA INIESTA, ADVOCAT
● NIF / CIF: 45.470.695V
● Núm DE COL·LEGIAT: UNIVERSITAT AUTÒNOMA BARCELONA.
1.985
● Direcció: Calle Sant Valentí, Local 11, 08221 Terrassa, Barcelona,
Espanya
● Correu electrònic: molina.iniesta@icater.org
● Finalitat de la pàgina web: OFERTA DE SERVEIS LEGALS

CONSULTA MATRIMONIAL, ACCIDENTS DE TRÀNSIT, PENAL
ABEL MOLINA INIESTA com a responsable d'aquest web, assumeix el compromís de processar la informació d'usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels usuaris.
aquest web, per tant, compleix rigorosament amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Compleix també amb el Reglament (EU) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Condicions generals d'ús:

Les presents condicions generals regulen l'ús (incloent el mer accés) de les pàgines web, integrants de la pàgina web de ABEL MOLINA INIESTA, inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, abelmolinabogado.com ("Usuari") accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment de el portal: abelmolinabogado.com

Dades personals que es demanen en aquesta web:

Llegir Política de Privacitat” (posar link).

Compromisos i obligacions dels usuaris:

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb ABEL MOLINA INIESTA.
D'aquesta manera, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic.
Queda prohibit l'ús del web, amb fins il·lícits o lesius, què, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web.
Respecte dels continguts d'aquesta web, es prohibeix:
● La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que
es compti amb la meva autorització com a legítim titular;
● Qualsevol vulneració dels drets de l'prestador o del meu com a legítim
titular;
● La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.
En la utilització del web, www.abelmolinabogado.com l'usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de ABEL MOLINA INIESTA, o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal: abelmolinabogado.com el que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.
no obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant
abelmolinabogado.com , no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que poso tots els mitjans necessaris i les
mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d'aquests elements nocius.

Mesures de seguretat:

Les dades personals comunicades per l'usuari a ABEL MOLINA INIESTA emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a ABEL MOLINA INIESTA assumint aquesta totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d'acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

Plataforma de resolució de litigis en línia:

Poso també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible al següent
enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la
distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins
comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de ABEL MOLINA INIESTA L'usuari es compromet a respectar els
drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de ABEL MOLINA INIESTA.
L'usuari coneix i accepta que la totalitat de la pàgina web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció,
ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegit per marques comercials, drets d'autor i altres drets legítims, d'acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya.
En el cas que un usuari o un tercer considerin que s'ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció
d'un determinat contingut a la web, ha de notificar aquesta circumstància a ABEL MOLINA INIESTA, indicant:
● Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la
reclamació la present un tercer diferent de l'interessat.
● Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació al web, l'acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions
facilitades en la notificació.

Exclusió de garanties i responsable:

ABEL MOLINA INIESTA, no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar
la causa de:

● La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la
web, o dels seus serveis i continguts;

● L'existència de malware, programes maliciosos o lesius en els
continguts;

● L'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;

● La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

● El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre ABEL MOLINA INIESTA, amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de el domicili de el client.

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal: abelmolinabogado.com si us plau dirigiu-vos a: molina.iniesta@icater.org

L'avís legal ha estat actualitzat per darrera vegada el novembre de 2020