Abel Molina Iniesta

Notícies

ADVOCAT ACCIDENT TRÀNSIT: ABEL MOLINA

Abel Molina Iniesta advocat, lawyer, advocat, Advocat,Matriu d’advocats,divorci, penal, custòdia, menjar per a pensions, accidents de trànsit, accident, trànsit, accident de trànsit, Terrassa, lesionats

Advocat accident de trànsit a Terrassa: cantidades indemnizatorias en 2021.

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ha publicado el 2 de febrero una resolución. En la mateixa s'actualitzen els imports de les indemnitzacions per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació. Com a advocat per accident de trànsit comparteixo el contingut baix.

A tall d'exemple:

Dia de perjudici personal bàsic31,61.-€
Dia de perjudici personal particular grau moderat54,78.-€
Dia de perjudici personal particular grau
sepultura
79,02.-€
Dia de perjudici personal particular grau
molt greu
105,35.-€
Per cada intervenció quirúrgicaMínimo 421,42 .-€
Máximo 1.685, 67.-€

I vostè condueix una moto, un cotxe o treballa amb un camió etcètera i pateix un accident de trànsit té dret a escollir l'advocat / a que vulgui.

per llei europea com assegurat / a té dret a escollir lliurement un advocat / a diferent a què li ofereix la seva assegurança

I seva assegurança pagarà la factura de l'advocat / a escollit amb càrrec, segons límits, de l'eventual cobertura de defensa jurídica que tingui contractada.

He treballat en companyia d'assegurances i, per experiència, es que els tramitadors / es d'expedients per un mateix sou gestionen centenars d'expedients d'accidents.

.-¿S'allarga molt el tramiti del seu accident?

.-¿No li donen resposta des de la seva companyia?

O bé ¿Li informen que estan a l'espera de resposta de l'altra asseguradora?

Esculli lliurement al seuadvocat /a.
● Aliè a l'asseguradora.
● Que l'assessori sobre la viabilitat del que vostèreclama..

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-2639

El text de la Resolució de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions (DGSFP) exposa:

eltext refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, estableix, en su artículo 49.1, que les quanties indemnitzatòries de sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació, fixades en ella, quedan automáticamente actualizadas con efecto a 1 de enero de cada año en el porcentaje del índice de revalorización de las pensiones previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

laLey 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, establece en su artículo 35 una revalorización de las pensiones del 0,9 por ciento.

Prenent en consideració la disposició anterior i en aplicació de l'artículo 49.3 del texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, aquesta Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions acorda fer públiques al seu lloc webhttp://www.dgsfp.mineco.es/, per facilitar el seu coneixement i aplicació, las cuantías indemnizatorias vigentes durante el año 2021, una vez actualizadas en el indicado 0,9 por ciento.

Abel MOLINA INIESTA, abogado desde hace más de 22 años

És expert advocat per accidents de trànsit amb o sense lesionats.

https://abelmolinabogado.com/trafico/

Advocat en directori de:

https://asociaciondia.org/directorio-abogados/barcelona/abogado-abel-molina-iniesta-lawyer-avocat-rechtsanwalt-%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab/

altres novetats

Abel Molina Iniesta

Advocat especialitzat en divorcis i accidents de trànsit